Information om dina person-uppgifter

Vår integritetspolicy

På Botkyrka Stadsnät är vi måna om våra kunders integritet. Under nedanstående flikar kan du ta del av information om hur vi behandlar personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling till Botkyrka Stadsnäts kunder

Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) till dig som är eller blir kund hos Botkyrka Stadsnät AB (org. Nr. 556471-3088).

När du blir kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att administrera din relation med oss, dvs. i syfte att kunna uppfylla våra skyldigheter, dvs att leverera enligt din beställning, och att kunna ta tillvara våra rättigheter mot dig, som t.ex. att skicka faktura till dig för utförda leveranser, samt för att kunna hålla kontakt med dig.

Om du har begärt avbetalningsplan/kredit kommer Botkyrka Stadsnät även att behandla dina personuppgifter i syfte att utvärdera sådan begäran och/eller att överföra begäran till kreditgivningsinstitut och/eller kreditupplysningsföretag som Botkyrka Stadsnät samarbetar med.

Om du inte betalar dina fakturor i tid kan Botkyrka Stadsnät vidare komma att föra över personuppgifterna till inkassobolag i syfte att driva in fordran. Samtliga i detta stycke uppräknade ändamål för behandlingen av Personuppgifterna utgör ”Ändamålen”).

Personuppgifterna som vi behandlar om dig utgörs av namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer och kontaktuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi ingår avtal. Vi behandlar inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.

Botkyrka Stadsnät är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifterna.

Vår behandling av Personuppgifterna är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Vi kan inte leverera till dig utan att behandla Personuppgifterna enligt vad som framgår av denna information.

Vi kommer att behandla personuppgifterna så länge som det krävs för att fullgöra avtalet med dig. Därefter kommer vi att spara personuppgifterna under maximalt sju år, i den mån det krävs för att uppfylla bokföringslagens krav.

Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till David Tynnerström via mejl: david.tynnerstrom@botkyrkastadsnat.se. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter enligt Dataskyddsförordningen omfattar:

 • Rätt till tillgång– Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
 • Rätt till rättelse– Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering– Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
 • Rätt till begränsning av behandling– Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
 • Rätt till dataportabilitet– Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar– Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Ladda ned för utskrift

Information om personuppgiftsbehandling till dig som erhåller information och marknadsföring från Botkyrka Stadsnät

Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EU-förordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) till dig som erhåller information och/eller marknadsföring från Botkyrka Stadsnät AB (org. Nr. 556471-3088).
 
Du äger ett småhus inom det område som Botkyrka Stadsnät bygger drar fiber i. Du erhåller därför information och marknadsföring från Botkyrka Stadsnät om våra tjänster. Botkyrka Stadsnät behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att kunna tillhandahålla sådan information och marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring, till dig (dessa ändamål för vår behandling av Personuppgifterna utgör ”Ändamålen”).
 
Vi har erhållit Personuppgifterna från Spar, fastighetsregistret, vilka är publika källor.
 
Personuppgifterna som vi behandlar om dig utgörs av namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning för den fastighet som ditt småhus ligger på. Vi för inte över uppgifterna till någon annan och vi behandlar inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.
 
Botkyrka Stadsnät är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifterna.
 
Den legala grund vi stödjer oss på för att behandla Personuppgifterna är att behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla Ändamålet och att vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna för Ändamålet vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss (intresseavvägning).
 
Vi bedömer att du som ägare av småhus har ett intresse av att erhålla information och marknadsföring från oss om våra tjänster. Vi upphör att behandla Personuppgifterna för Ändamålen om du upphör att äga den fastighet som marknadsföringen adresseras till. Om du inte önskar erhålla information och marknadsföring från oss så upphör vi att behandla dina Personuppgifter för Ändamålen omedelbart på din begäran.
 
Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig till David Tynnerström via mejl: david.tynnerstrom@botkyrkastadsnat.se. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter enligt Dataskyddsförordningen omfattar:
 
 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.
 • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör för att uppfylla Ändamålen, eftersom den görs med stöd av intresseavvägning.
 
Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.
 
 

På botkyrkastadsnat.se använder vi cookies

Botkyrka Stadsnät använder så kallade cookies på webbplatsen botkyrkastadsnat.se. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta besökarens aktiviteter på webbplatsen.

Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik.

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

En cookie kan sättas som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som sätts av innehavaren av webbplatsen (dvs. i detta fall botkyrkastadsnat.se). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats.

Hur vi använder cookies
Vi använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett och för att kunna ge dig som besökare bättre service. Vissa cookies krävs för att vår webbplats, och våra tjänster till dig, ska fungera. Dessa cookies används t.ex. för att stödja flera samtidiga besökare på webbplatsen och identifiera besökaren så att val du gör på webbplatsen följer med under hela besöket.

Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna och för att inhämta information om hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

Google Analytics
Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc.

Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder vår webbplats och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA.

Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Botkyrka Stadsnät har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som lagras hos Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften lagras hos Google.

Läs information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics

Dessa cookies innehåller ingen övrig personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik. Denna statistik raderas efter 26 dagar.

Sociala nätverk
På botkyrkastadsnat.se bäddas emellanåt in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på webbplatsen.

Botkyrka Stadsnät har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Läs mer om Facebook
 

Om du inte vill tillåta användning av cookies?
Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar på botkyrkastadsnat.se och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

 

 

 

Vi är måna om din integritet

Stäng meny